Úplná pravidla soutěže „Soutěž o dámské moto jeggíny MIA“

 1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže
  Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost MBW s.r.o. (dále jen „pořadatel“), se sídlem Vltavská 1286, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČO: 28082303.
  Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“), jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.
   
 2. Termín a způsob konání soutěže
  Soutěž je realizována prostřednictvím stránek Facebook, na uživatelském profilu pořadatele https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/ a zároveň je uveřejněna na webových stránkách pořadatele www.mbw.cz. Soutěž probíhá v období od 23.2.2023 do 27.2.2023 (dále jen „doba trvání soutěže“). Vyhodnocení soutěže proběhne 28.2.2023.
   
 3. Účastník soutěže
  Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě,  řádně a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými soutěžícími došlo.

  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i  osoby jim blízké ve smyslu § 22  zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá tato nárok na výhru.
  Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne,  zjistí–li pořadatel či bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

  Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu nevzniká.  
   
 4. Průběh a podmínky soutěže
  Soutěž probíhá na uživatelském profilu stránek Facebook pořadatele nepřetržitě. Pořadatel zhodnotí odpovědi (dále jen „příspěvky“) soutěžících, vložené do komentářů soutěžního příspěvku „Soutěž o dámské moto jeggíny MIA“ na jeho uživatelském profilu. Ze správných odpovědí pak vylosuje jednoho výherce, který bude vyhlášen 28.2.2023. Výhra je specifikována v bodě 5 těchto pravidel. 

  K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen „podmínky účasti“):

  Správně odpovědět otázku uvedenou v soutěžním příspěvku vloženém pořadatelem soutěže, a to do 27.2.2023 do 23:59 hod. 

  Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.
  Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit výhradně příspěvkem, jehož je sám autorem.

  Pořadatel je pro účely kontroly průběhu soutěže oprávněn porovnat uživatelský profil soutěžícího s uživatelskými profily ostatních soutěžících za účelem zamezení opakované účasti v soutěži jedním soutěžícím v rozporu s pravidly soutěže.
  Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že 28.2.2023 bude vylosován jeden výherce, který v plném rozsahu splnil „podmínky účasti“ a správně odpověděl na soutěžní otázku.

  Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do tří dnů po dni slosování soutěže tak, že pořadatel na svém uživatelském profilu stránek Facebook https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/ uveřejní příspěvek s oznámením výherce soutěže. Uživatelské jméno výherce bude uvedeno tak, jak je na jeho profilu stránek Facebook.
   
 5. Výhra
  Pořadatel poskytne výherci následující výhru: 1 výherce získá věcnou výhru, a to dámské moto jeggíny MIA. Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem těmito pravidly soutěže.  Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry nelze na místo poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s využitím výher.
   
 6. Kontaktování výherce a doručení výhry
  Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy pomocí stránek Facebook, kde bude vyzván k zaslání informací ohledně doručení výhry. Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li výherce na výše uvedenou zprávu reagovat, v důsledku čehož nebude možné sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl jako výherce uveřejněn v příspěvku na profilu pořadatele, nárok na výhru vítězi bez náhrady propadá.

  Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění výherce v příspěvku na profilu pořadatele. V případě, že se výhru nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.
   
 7. Zpracování osobních údajů
  Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním  a uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
  Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním jména svého profilu na stránkách Facebook v příspěvku pořadatele zadaného za účelem vyhlášení výherce soutěže.

  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů  do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely  nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků  v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

  Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy bezplatně formou e-mailu zaslaného na  e-mailovou adresu pořadatele soutěže odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
   
 8. Další ustanovení
  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato zveřejněna na Facebook profilu provozovatele https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/

  Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

  Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
   
 9. Závěr
  Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, přičemž se vylučuje jakákoliv souvislost se značkou Facebook. Facebook není pořadatelem této soutěže. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.