Pravidla soutěže Aron

Úplná pravidla soutěže „Soutěž o textilní moto bundu MBW ARON“

1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost MBW s.r.o. (dále jen

pořadatel“), se sídlem Vltavská 1286, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká

republika, IČO: 28082303.

Pořadatel tímto stanoví závazná pravidla soutěže (dále jen „pravidla soutěže“),

jimiž jsou účastníci soutěže povinni se řídit.

2. Termín a způsob konání soutěže

Soutěž je realizována prostřednictvím stránek Facebook, na uživatelském profilu

pořadatele https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/ a zároveň je uveřejněna na

webových stránkách pořadatele www.mbw.cz. Soutěž probíhá v období od

13.12.2021 do 15.12.2021 (dále jen „doba trvání soutěže“). Vyhodnocení soutěže

proběhne 16.12.2021.

3. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která úplně, pravdivě, řádně

a v době trvání soutěže splní veškeré stanovené podmínky účasti v soutěži

specifikované v bodě 4 těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Pořadatel si

vyhrazuje právo závazně posoudit, zda ke splnění podmínek stanovených

pořadatelem pro účast v soutěži v bodě 4 těchto pravidel soutěže jednotlivými

soutěžícími došlo.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké

ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále

jen „vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, nemá

tato nárok na výhru.

Soutěžícímu nárok na výhru nevznikne, zjistí–li pořadatel či bude-li mít pořadatel

oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany

soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži podle bodu 4 těchto pravidel, či

soutěžící jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeni, resp.

budou ze soutěže vyřazeni a na jejich místo nastoupí soutěžící, který se postupem

dle těchto pravidel soutěže umístil jako další v pořadí. Zvítězil-li soutěžící podvodně

či zvítězil-li v důsledku porušení těchto pravidel soutěže, nárok na výhru mu

nevzniká.

4. Průběh a podmínky soutěže

Soutěž probíhá na uživatelském profilu stránek Facebook pořadatele nepřetržitě.

Pořadatel zhodnotí odpovědi (dále jen „příspěvky“) soutěžících, vložené do

komentářů soutěžního příspěvku „Soutěž o textilní moto bundu MBW ARON“ na

jeho uživatelském profilu. Ze správných odpovědí pak vylosuje jednoho výherce,

který bude vyhlášen 16.12.2021. Výhra je specifikována v bodě 5 těchto pravidel.

K účasti v soutěži je soutěžící povinen splnit následující podmínky (dále jen

„podmínky účasti“):

1. Správně odpovědět otázku uvedenou v soutěžním příspěvku vloženém

pořadatelem soutěže, a to do 15.12.2021 do 23:59 hod.

Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.

Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob,

kterého se soutěžící účastí v soutěži dopustí. Soutěžící se soutěže zavazuje účastnit

výhradně příspěvkem, jehož je sám autorem.

Pořadatel je pro účely kontroly průběhu soutěže oprávněn porovnat uživatelský profil

soutěžícího s uživatelskými profily ostatních soutěžících za účelem zamezení

opakované účasti v soutěži jedním soutěžícím v rozporu s pravidly soutěže.

Vyhodnocení soutěže proběhne tak, že 16.12.2021 bude vylosován jeden výherce,

který v plném rozsahu splnil „podmínky účasti“ a správně odpověděl na soutěžní

otázku.

Výsledky soutěže budou uveřejněny nejpozději do tří dnů po dni slosování soutěže

tak, že pořadatel na svém uživatelském profilu stránek Facebook

https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/ uveřejní příspěvek s oznámením

výherce soutěže. Uživatelské jméno výherce bude uvedeno tak, jak je na jeho profilu

stránek Facebook.

5. Výhra

Pořadatel poskytne výherci následující výhru: 1 výherce získá věcnou výhru, a to

textiln9 moto bundu MBW ARON.

Výherce není oprávněn nárokovat jiné plnění než výhru stanovenou pořadatelem

těmito pravidly soutěže. Výherce není oprávněn výhru reklamovat, hodnotu výhry

nelze na místo poskytnutí výhry proplatit v penězích. Vymáhání výhry právní cestou

je vyloučeno. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení

soutěžních zásilek či za prodlení či nedoručení oznámení zasílaných prostřednictvím

poskytovatele poštovních služeb, formou elektronické pošty či jiným způsobem.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s

využitím výher.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy pomocí

stránek Facebook, kde bude vyzván k zaslání informací ohledně doručení výhry.

Termín a způsob předání výhry bude s výhercem sjednán individuálně. Nebude-li

výherce na výše uvedenou zprávu reagovat, v důsledku čehož nebude možné

sjednat způsob předání výhry do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl jako výherce

uveřejněn v příspěvku na profilu pořadatele, nárok na výhru vítězi bez náhrady

propadá.

Výhra bude výherci předána dohodnutým způsobem nejpozději do 7 dnů ode dne

zveřejnění výherce v příspěvku na profilu pořadatele. V případě, že se výhru

nepodaří na adresu k tomuto účelu výhercem poskytnutou doručit, stane-li se výhra

z jiného důvodu nedoručitelnou či odmítne-li výherce výhru ve lhůtě uvedené ve větě

předchozí převzít, propadá tato výhra bez náhrady pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas se správou, zpracováním a

uchováváním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“) pro účely soutěže v

rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, v platném znění.

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem soutěže, souhlasí s uveřejněním jména

svého profilu na stránkách Facebook v příspěvku pořadatele zadaného za účelem

vyhlášení výherce soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů

do databáze pořadatele soutěže, stejně jako s jejich následným zpracováním pro

marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení výrobků a služeb,

včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i

zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v

souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních

společností, v platném znění. Souhlas dle věty předchozí uděluje soutěžící na dobu

do odvolání tohoto souhlasu.

Soutěžícímu náleží při zpracování jeho osobních údajů veškerá práva poskytovaná

zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu tímto

předpisem stanoveném. Soutěžící poskytuje své osobní údaje dobrovolně a při

vědomí, že svůj souhlas může v souladu s obecně závaznými právními předpisy

bezplatně formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu pořadatele soutěže

odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se s podnětem může soutěžící

obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla soutěže upravit či změnit či soutěž

zcela zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Pro soutěž jsou platná pravidla

soutěže ve znění, ve kterém jsou tato zveřejněna na Facebook profilu provozovatele

https://www.facebook.com/mbwmotoobleceni/.

Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v

soutěži v rozporu s ustanoveními podmínek soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o

sporných otázkách soutěže náleží pořadateli soutěže.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly

soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Závěr

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook, přičemž se vylučuje jakákoliv souvislost se

značkou Facebook. Facebook není pořadatelem této soutěže. Tato soutěž není

žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností

Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků

každého z účastníků.